Regulamin

floWear.org - w ramach tego portalu wykorzystane są wyniki projektu zrealizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej.

 • Tytuł projektu: Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu rekomendacji zgodnych ze stylami użytkowników: FireStyle
 • Nr umowy: POIG.01.04.00-30-196/12
 • Wartość projektu: 14.949.474,00 zł
 • Udział Unii Europejskiej: 7.879.581,50 zł
 • Okres realizacji: 2013.01-2014.10

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 1. Założenia ogólne:
  1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie. Regulamin dostępny jest także cały czas podczas prawidłowego działnia serwisu pod adresem www.flowear.org/stopka/regulamin 
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 Stycznia 2014 roku.
  3. Użytkownik wraz z rejestracją lub korzystaniem z usług serwisu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu, zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu w każdym czasie.
  4. Z portal korzystać może zarówno użytkownik niezarejestrowany jak i zarejestrowany, przy czym użytkownik zarejestrowany zyskuje dodatkowe funkcjonalności takie jak m. in.: dodawanie produktów oraz stylizacji do portalu www.flowear.org
  5. Do rejestracji Użytkownik potrzebuje ważnego adresu e-mail oraz hasła. Za alternatywną formę logowania do Serwisu uznaje się korzystanie z Serwisu za pośrednictwem danych dostępowych z serwisu Facebook.  
 2. Definicje
  1. floWear.org – serwis należący do FireFrog Media Sp. z o.o.
  2. Serwis – serwis internetowy, który umożliwia publikowanie wybranych przez użytkownika zdjęć z takich źródeł jak dysk twardy użytkownika, serwisy społecznościowe oraz inne serwisy internetowe, obserwowanie tablic innych użytkowników, komentowanie oraz śledzenie aktywności innych użytkowników.
  3. Strony w serwisie floWear.org – Usługodawca i Użytkownik.
  4. Usługodawca = właściciel serwisu – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.flowear.org.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu.
  6. Treść serwisu – pliki graficzne, zdjęcia, filmy publikowane w serwisie przez Użytkownika lub Usługodawcę.
  7. Za Usługę świadczoną użytkownikowi przez Usługodawcę rozumie się hosting (przechowywanie) plików celem przechowywania przez użytkownika Treści jak również dostarczanie użytkownikowi Treści dodanych do serwisu przez Usługodawcę.
 3. Warunki korzystania z serwisu
  1. Usługodawca zobowiązuje się oferować usługę na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Usługodawca ma prawo do zmiany technicznego sposobu realizacji Usługi w ramach posiadanych możliwości technicznych oraz według planów rozwojowych Serwisu, bez pogarszania jakości świadczenia usługi oraz zakresu praw i obowiązków Stron.
  3. Usługa polegać ma na przechowywaniu przez usługodawcę treści zamieszczonych przez usługobiorców oraz na serwowaniu użytkownikowi treści dodanych przez usługodawcę (w szczególności sekcja NIE PRZEGAP oraz sekcja INSPIRACJE).
  4. Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący jego zakłóceń, korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych, korzystania z zamieszczonych w Serwisie Treści wyłącznie do użytku własnego. Wykorzystanie Treści w innym celu jest dopuszczalne jedynie po udzieleniu zgody osoby uprawnionej.
 4. Odpowiedzialność za zamieszczane Treści
  1. Materiały graficzne jak i tekstowe na serwisie www.flowear.org NIE stanowią oferty handlowej, pełnią funkcję tylko wyłącznie informacyjną dla użytkowników
  2. Portal www.flowear.org pełni funkcję wyłącznie informacyjną i nie czerpie korzyści finansowych z jakichkolwiek materiałów na nim umieszczanych zarówno przez Usługodawcę jak i Usługobiorców  
  3. Wszelkie użyte materiały graficzne stanowiące własność osób trzecich mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny. W przypadku zastrzeżoną co do ich umieszczenia w serwisie prosimy o kontakt z Usługodawcą, jaki zobowiązuje się w takim przypadku do ich niezwłocznego usunięcia z serwisu.
  4. Odpowiedzialność za zamieszczane dane, teksty, zdjęcia, grafiki, wiadomości, komentarze oraz pozostałe Treści spoczywa wyłącznie na tej osobie, od której dana Treść pochodzi. Dotyczy to zarówno Treści stworzonych przez Użytkowników samodzielnie, jak i pochodzących z innych źródeł, a które za pośrednictwem serwisu Użytkownik zamieszcza, zachowuje, publikuje, i/lub przekazuje.
  5. Punkt 4.4. dotyczy również treści zamieszczanych przez Usługodawcę. W przypadku zamieszczania treści nie należących do Usługodawcy, zobowiązuje się on do umieszczenia źródła z jakiego pochodzi materiał. Przypomina się, że zamieszczone treści nie stanowią oferty handlowej a pełnią wyłącznie funkcję informacyjną.  
  6. Publikowane przez użytkownika treści nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich. Muszą ponadto stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  7. Użytkownik deklaruje, iż w ramach korzystania z Serwisu, w odniesieniu do zamieszczanych Treści:
   1. dysponuje niezbędnymi prawami w stosunku do zamieszczanych Treści w zakresie ich zapisywania, zamieszczania i/lub przekazywania,
   2. korzystając z Serwisu nie narusza żadnych praw osób trzecich (obojętnie jakiego rodzaju), żadnych regulacji prawnych oraz warunków niniejszego Regulaminu,
   3. w razie gdy nie jest właścicielem praw do zamieszczanych treści, posiada wszelkie niezbędne przeniesione prawa, pozwolenia, zgody i tym podobne.
   4. zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za treści, które umieścił w serwisie, wobec osób trzecich oraz rekompensuje poniesione przez Usługodawcę straty,
   5. posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
   6. dysponuje wyłącznymi prawami w zakresie własności przemysłowej,
   7. dysponuje prawami w zakresie wykorzystania wizerunków artystów i wykonawców,
  8. W przypadku występowania roszczeń osób trzecich lub innych Użytkowników serwisu w stosunku do zamieszczonych przez danego Użytkownika treści, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, którego dane roszczenie dotyczy. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tego typu treści w przypadku wystąpienia takiego żądania od prawowitego autora treści.  
  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści oraz Komentarzy. Nie dokonuje ich weryfikacji. Na bieżąco nie bada ich zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
  10. W każdym przypadku gdy Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik zamieścił w Serwisie Treści, Komentarze niezgodne z postanowieniami Regulaminu może on:
   1. usunąć Treści oraz Komentarze niezgodne z postanowieniami Regulaminu,
   2. Zablokować Użytkownikowi, którego zgłoszenie dotyczyło, możliwość ponownego zamieszczania Treści oraz Komentarzy.
  11. Użytkownik zamieszczając w Serwisie Treści wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
  12. Użytkownikowi zabrania się zamieszczać w Serwisie danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania ich wizerunku bez wymaganego przez prawo zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
  13. W razie gdy Usługodawca (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) zobowiązany zostanie do zapłaty jakiegokolwiek kary, rekompensaty, odszkodowania lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy wartość roszczenia oraz pokryć wszelkie poniesione przez Usługodawcę koszty poniesione w związku z ujawnieniem roszczeń osób trzecich.
  14. Użytkownik zwalnia Usługodawcę i połączone z nim prawnie przedsiębiorstwa z żądania wszelkich roszczeń, które osoby trzecie mogą wysuwać wobec Usługodawcy twierdząc, że na stronie zamieszczane są Treści gwałcące prawa osób trzecich lub naruszające ustawowe przepisy łącznie z kosztami obrony prawnej. To samo tyczy się roszczeń wysuwanych z tytułu naruszenia poniższego Regulaminu.
  15. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu nie może:
   1. zamieszczać Treści, które naruszałyby dobra osobiste osób trzecich
   2. zamieszczać Treści, które mogłyby być uznane za groźbę, zawierały słownictwo naruszające dobre obyczaje, obraźliwe, wulgarne, perwersyjne, wywołujące nienawiść na dowolnym tle, rasistowskie, pornograficzne, nawołujące do przemocy oraz takie, które w każdy inny sposób mogłyby wyrządzić krzywdę lub szkodę, zamieszczać treści, co do których nie jest uprawniony, podawać się za osobę, którą nie jest, lub podawać nieistniejący związek z taką osobą,
   3. zamieszczać Treści, które stanowią reklamę, materiały promocyjne, wiadomości – śmieci, e-maili, smsów, listów łańcuszków oraz innych Treści, które stoją w opozycji do celu w jakim serwis powstał, gromadzić, zapisywać, dystrybuować dane osobowe o innych użytkownikach, chyba, że zainteresowani wyrażą na tego typu działania zgodę, zamieszczać Treści, które stanowią produkt lub usługę np. porady prawne, e-booki, zeskanowane części książek, materiały szkoleniowe itp.
   4. nagabywać, oczerniać, wpędzać w tarapaty lub zakłopotanie, sprawiać przykrość Użytkownikowi serwisu tj. osobie fizycznej, prawnej czy przedsiębiorstwu, rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje o osobie fizycznej, prawnej lub przedsiębiorstwie
 5. Techniczne warunki korzystania z Serwisu
  1. Usługodawca ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usług w Serwisie w stosunku do dowolnej liczby użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Serwisu.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny
  3. Usługodawca może w każdym czasie odstąpić od świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika w przypadku zamieszczania przez Użytkownika Treści o charakterze niedozwolony, sprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszego Regulaminu.
  4. Możliwe spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem rozstrzygają sądy właściwe zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 6. Użytkownik dokonując rejestracji (zakładając Konto):
  1. wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204)
  2. zgadza się na przetwarzanie podanych przez niego danych przez serwis floWear.org zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. nr 133 poz. 883)
  3. wie, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Serwis floWear.org nigdy nie przekazuje adresów innym podmiotom. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera - jego adres zostaje bezpowrotnie usunięty z bazy serwisu.

Dołącz do klubu

Czas pokazać innym siebie! Czas opowiedzieć światu, co lubisz i co Ci się najbardziej podoba. Czas być po prostu sobą! Dołącz do floWear nie tylko dla siebie. Twoimi pomysłami mogą zainspirować się inne osoby. A może i Ty odnajdziesz tu coś, co pokochasz i co odmieni pozytywnie Ciebie. Daj się ponieść i twórz. Opowiadaj z nami swoją niezwykłą historię.

Nie masz konta na Facebooku?